Modern Warfare 2.41.97

Modern Warfare 2.41.97

Dataware – Shareware – Windows
A turn-based strategy game in which you command either the United States' military or China's military. As commander during a war that takes place in the Far East, you control a modern military which is based on realistic units with high-tech armament. Using these units, you make strategic moves to bring your country to victory. Published by Dataware.

Tổng quan

Modern Warfare là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Dataware.

Phiên bản mới nhất của Modern Warfare là 2.41.97, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Modern Warfare đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Modern Warfare Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Modern Warfare!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dataware
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại